Miért van szüksége (szinte) minden embernek egy coach segítségére?

 

A legtöbb ember arra törekszik, hogy teljes értékű életet éljen, hogy az élet minden aspektusát illetően elégedettség tölthesse el. Mindennek megvalósítása érdekében azonban szükség van egy jól kidolgozott tervre, melyet életstratégiának is nevezhetünk. Ugyanakkor tagadhatatlanul előfordul az is, hogy néha elakadunk; nem látjuk tisztán a körülöttünk zajló életet, képtelenek vagyunk azonosítani azokat a konkrét célokat, amelyek által boldogabbnak, kiegyensúlyozottabbnak, sikeresebbnek érezhetjük/élhetjük magunkat.

Ilyen és ehhez hasonló bizonytalanság-borította létstádiumokban nagy szükségünk lehet egy tapasztalt segítőre, aki objektív perspektívából lát rá adott helyzetünkre, (ki)utat mutat, rávezet a helyes ösvényre, maximálisan támogat minket abban, hogy elérhessük az általunk kívánt, bennünk megfogant életterveket.

A coach professzionális segédkezet nyújthat számunkra, hogy iránymutatásával eloszlathassuk a határozatlanság-ködöt a fejünk fölül, hogy patronálásával az ideiglenesen vészjós káoszból ismételten kozmoszt, rendezettséget formálhassunk. Mindemellett pedig virágzóbb karriernek, jobb kapcsolatoknak örvendhessünk a mindennapokban.

Coach - segítség

Ki is tulajdonképpen a coach és milyen szerepet tölthet be az életünkben?

A coching irányzatok közül a két legfőbb a direktíva: a life coaching, valamint a business coaching. A coach megnevezéshez szorosan kötődhetnek a következő szinonimák, egyúttal coaching-területek: életvezetési tanácsadó, mentor, tréner/edző, edukátor, tutor, mindazonáltal előfordul, hogy egyfajta wellness-szakembernek tekintik, mely megnevezések rendkívül átfogóan szemléltethetik a coach valódi szerepét a hozzá forduló emberek életében. Mivel a coach tudatosan megfogalmazott kérdésekkel és beszélgetéssel igyekszik ügyfelei számára a lehető legjobb eredményeket elérni (legyen szó itt az élet bármely területéről), ezért joggal nevezhetjük a coach szakembert a 21. század Szókratészának, aki a beszélgetve tanítás rendkívül hatékony módszerével vezeti el az embereket a legjobb megoldások kapujához.

Sokan keresik a siker úgynevezett receptjét, tájékozódnak a sikersztorik inspiráló világában, hogy innen merítsenek ötleteket, kövessenek tanácsokat. Egy dolog azonban biztos: a sikerre egyetlen ember sem juthat el semmiféle receptúra követése által – noha számos hasznos tipp szolgálhat elindulni az úton –, a siker, vagy a teljes értékű élet megvalósításának lehetősége nem kívül, hanem belül, magában az emberben keresendő.

 

A coach mint életvezetési tanácsadó

Ekként kerülhet képbe a coach mint akkreditált életvezetési tanácsadó, aki szinergikus, azaz együttműködő kapcsolatot épít ki és ápol ügyfelével, hogy az a célmegvalósítás érdekében a lehető legteljesebben kiaknázhassa a benne rejlő lehetőségeket.

Coach tanácsadó

A coach mint (lélek)edző

Vegyük a coach és edző párhuzamot. Ebben a megvilágításban érthetővé válik, hogy amint a sportéletben működni szokott: egyetlen olimpiai sportoló sem tör babérokra az őt lelkesen, odaadóan támogató edző ösztönző jelenléte nélkül, ugyanígy történik mindez a mindennapok kihívásaiban is.

A coach mint edző kooperatív, motiváló jelenléte által kibontakozik az eddig rejtőzködő lehetőségek kincsestára. Nem véletlen hát, hogy a ma világhírnévnek örvendő, sikeres üzleti vezetők, szakemberek, igazgatók, vállalkozók nagyrésze folyamatosan igénybe veszi egy kiváló coach szakember élet- és tudatosság-jobbító szolgáltatásait mind szakmai, mind pedig személyes álmaik megvalósítása érdekében.

 

A coach mint wellness-szakember

A coach mint wellness-szakember – részt vesz egy olyan aktív folyamat elindításában, melyben a testi, szellemi és társadalmi jólét állapota realizálódhat; ahol egy tudatosan irányított, dinamikus énfejlődés, egy minden értelemben magasabb színvonalú élet tevékeny részeseivé, megvalósítóivá lehet válni.

 

A coach mint mentor

A coach mentorként történő prezentálása egy olyan tapasztalt ember képét állítja elénk, aki hatékonyan segítheti a hozzá forduló személyt a bizalomépítésben. Az igazán effektív coach ilyenkor tudatában van azzal, hogy a bizalomépítés folyamatában pozitív viselkedési modellként szerepel, miközben megérti azt is, hogy az eredményesség érdekében tökéletesen megbízhatónak, elkötelezettnek, hitelesnek kell lennie, és teljes mértékben a mentorált igényeihez szükséges igazodnia.

Maga a mentor elnevezés Homérosz Odüsszeia c. epikus művéből származik, melyben: miközben Ithaca királya, Odüsszeusz, a trójai háborúban harcolt, egy Mentor nevű szereplő öltötte magára fiának, Telemakhosznak, baráti, ugyanakkor tanácsadói szerepét egyaránt. A mentor így vált lelkiismeretes, feddhetetlen és bölcs tanítóvá, tanácsadóvá. A coach mentorként a rá bízott feladatot következetesen, kis lépésekben valósítja meg.

 

A coach mint tutor

A coach tutor szerepe abban nyilvánul meg, hogy személyesen (vagy akár az online térben), lépésről lépésre rávezeti ügyfelét a mindennapi teljesítmények javítására. Mindeközben hiteles, figyelembe veszi az egyén adottságait, képességeit, ösztönöz, rámutat és megvilágít, segít az önbizalom növelésében és hasznos javaslatokkal szolgál a célmegvalósítás érdekében.

A coach magában hordozza mindazokat a kvalitásokat – hiszen részben: tanácsadó, motivációs előadó, terapeuta stb. – , melyek segítenek a hozzá forduló személyek terveit konkretizálni és rámutatni a tervek véghezviteléhez szükséges „eszközökre” (egyéni képességek, tehetség, lehetséges utak a cél megvalósításához stb.)

Coaching 

Miben rejlik a coach objektivitása?

A coach képes egy távoli, szubjektív nézeteket nélkülöző, külső szemlélőként, úgynevezett „helikopter-perspektívából” figyelni az ügyfelét, így egy merőben új, azonban mindenképpen objektív megvilágításba helyezni az adott problémát, élethelyzetet. Egy life coach feladata nem abban nyilvánul meg, hogy közvetlen tanáccsal szolgáljon, hanem elsősorban abban, hogy segítsen megteremteni az egyensúlyt az élet több területén:

 • együttműködve, közösen rámutatni mindarra amin érdemes változtatni
 • segít abban, hogy kívánatos, reális és megvalósítható célokat tudjon az ügyfél kitűzni
 • feltérképezni azt, hogy melyek voltak azok az akadályok, melyek meggátolták a célok, álmok megvalósításában
 • körvonalazni, hogy mi minősöl ideális életnek az ügyfél számára
 • segít megvizsgálni az élet számos kritikus területét (karrier, egészség, kapcsolatok, lelkiség, anyagi helyzet, önértékelés stb.)
 • közösen meghatározni azokat a területeket, amelyekre a leginkább érdemes figyelmet szentelni (főbb célok, erősségek és gyengeségek, akadályok, kihívások stb.)
 • körvonalazni a kívánt eredmények eléréséhez szükséges stratégiákat
 • majd a coach a pozitív változtatásra, a tervmegvalósítás útján való elindulásra ösztönözze az ügyfelét.

 

Mi minősül reális célnak?

Vitathatatlan, hogy homályos, hadilábon álló, túlságosan megfoghatatlan célokkal nem igazán érhető el a kívánt eredmény. A coach segítségével kiemelhetők azok a célok a „dudva és muhar” közül, melyekkel közelebb kerülhetünk a megvalósításhoz.

Milyen ismérvekkel kell rendelkeznie a JÓ célnak?

 • reális
 • mérhető
 • kellőképpen rugalmas, hiszen figyelembe veszi a változást – így összhangban van saját értékeivel
 • mindenképpen pozitív előjellel rendelkezik
 • határidőhöz van kötve (jól lebontható, követhető)

Abból kifolyólag, hogy az élet folyamatos változásokból áll, érdemes kidolgozni a változás stratégiáját, mely azt jelzi, hogy bizonyos időközönként időt szánunk arra, hogy (újra)értékeljük a különféle helyzeteket, kapcsolatokat (barát, család, közösség), a karrierünket stb. Ez egyfajta summázás, visszatekintés egy életszakaszra, és annak (ki)értékelése. Ezekben a csöppet sem könnyű summázási szakaszokban lehet segítségünkre a coach, aki biztat, segít megtudni egy sor rejtve maradt dolgot saját magunkról (legyenek azok bármilyen előjelűek is), feltárni azokat és megalkotni az optimális tervet.

 

Miben segíthet ügyfeleinek a coach?

 • megkönnyíti a személyes és/vagy szakmai célok kialakítását
 • tevékeny segítőként vesz részt abban, hogy a lehető legjobb kérdéseket tegye fel, mindezzel közelebb kerülve a megfelelő válaszokhoz, ezzel karöltve pedig a megoldáshoz
 • útmutatóként, facilitátorként szolgál – tehát tudatos kérdésfelvetéssel, beszélgetéssel, megértéssel segít megtalálni a legmegfelelőbb (ki)utat
 • segít meglátni a fától az erdőt – kívülállóként egy új perspektívában láttatja a segítségkérő, válaszkereső saját útját
 • rámutat az egyén életének kevésbé ismert, vagy eddig figyelmen kívül hagyott aspektusaira.
 • munkahelyi konfliktusok kezelése

 

Melyek a coaching további előnyei?

 • a coaching pozitív hatással lehet a hivatásra és az élet számos területére egyaránt
 • a coach és ügyfele közösen alkotják meg a célok eléréséhez szükséges lépéseket – cselekvésorientált megoldást kínál
 • segít önállóbbá válni, megtanít arra, hogyan lehet elégedett ügyfele a munkájával és az életével
 • rávezet arra, hogy az útmutatást kérő személy hogyan legyen tudatos döntéseiben, vállaljon felelősséget saját döntéseiért
 • útmutatást nyújt a könnyebb, eredményesebb csapatmunkára (munka, család, főnök stb.)
 • bevezet a hatékony kommunikációba
 • teret biztosít a személyes fejlődés számára
 • segít pozitív irányú változást hozni az egyének gondolkodásmódjába
 • segít abban, hogy az emberek a lehető legtöbbet ki tudják hozni magukból
 • iránymutatást nyújt abban, hogy hogyan lehet rugalmasabbnak és határozottabnak lenni
 • a coaching javíthatja az egyéni teljesítményt
 • segít azonosítani az egyéni (és akár vállalati) erősségeket, rámutat a fejlesztési lehetőségekre.

coach-2

Számos tanulmány számol be arról, hogy a coach jelenléte, és maga a coaching folyamata milyen felbecsülhetetlen „eszköze” lehet az emberek és üzleti szervezetek különféle igényeinek megvalósítása érdekében. A coachingban részesült megkérdezettek 80%-a arról számolt be, hogy mindennek köszönhetően szignifikánsan megnövekedett az önbizalmuk; a megkérdezettek 70%-a a coachingnak köszönhetően profitált a kimagaslóbb munkateljesítményéről, kapcsolatainak javulásáról, a kommunikáció hatékonyabbá válásáról.